قانون وکالت

1393/02/17 مدیر سایت 0

فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت‌ ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است‌: 1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف‌. 3 [ادامه مطلب]