قوانین حمل و نقل

1393/06/18 مدیر سایت 0

قوانین حمل و نقل اخطاریه هرگاه مسافرت مسافر متضمن یک مقصد نهایی یا توقف مسافر در کشوری غیر از کشور مبدا باشد مشمول مقررات پیمان ورشو خواهد بود و پیمان مزبور ناظر مسوولیت موسسات حمل کننده بوده و دراغلب موارد [ادامه مطلب]