ویژگیهای قیم

1400/04/10 مدیر سایت 0

ویژگی‎های قیم   قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود.  قیم به کسی گفته می‌شود که [ادامه مطلب]