آيين نامه داخلي هماهنگ شده كانونهاي وكلاي فرانسه

1393/08/07 مدیر سایت 0

مقدمه وكيل ياري دهنده عدالت است. وكلا پيوسته نقش برجستهاي در اجراي عدالت داشتهاند و از همين رو اختياراتي به آنها داده شده و تكاليفي بر عهده آنها گذارده شده است. محاكم نميتوانند نسبت به وكيل از آنرو كه نمايندگي [ادامه مطلب]