متن كامل قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب

1393/06/25 مدیر سایت 0

مقدمه: «حجاب» از ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني – اسلامي است كه پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي‌رسد. حجاب و عفاف پديده [ادامه مطلب]