متن لايحه بيمه بيکاري

1393/03/10 مدیر سایت 0

متن لايحه بيمه بيکاري ماده 1- به منظور حمايت از بيکاران غير ارادي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، حساب بيمه بيکاري که در اين قانون [ادامه مطلب]