مسوولیت جزایی ناشی از تصادفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی

1393/05/14 مدیر سایت 1

نظر به اهمیت روزافزون مسائل رانندگی و حوادث ناشی از آن ضروری دیدیم كه بحثی را در این باره آغاز كنیم و جنبه های مختلف آنرا مورد مطالبه قرار دهیم. مسئله مزبور از لحاظ حقوقی دو جنبه مشخص دارد یكی [ادامه مطلب]