راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان

1400/03/05 مدیر سایت 0

به موجب ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 در مواردي که راي دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‎هاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‎هاي دیگر [ادامه مطلب]