قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي

1393/06/08 مدیر سایت 0

ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلاميايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ وحراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران ميباشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور براساساين قانون [ادامه مطلب]