آیا حریم قانونی آزادراهها و راههاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است

1400/03/05 مدیر سایت 0

با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت، آیا حریم قانونی آزادراه‎ها و راه‎هاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و [ادامه مطلب]