مهریه بخشی از منزل مسکونی مانند دو دانگ آن هر زمان که زوج خریداري کند

1400/08/15 مدیر سایت 0

هرگاه زوج هنگام انعقاد عقد نکاح به صورت عادي یا به موجب شرط ضمن عقد نکاح متعهد شود چنانچه در آینده ملکی خریداري کند، بخشی از آن را به زوجه انتقال و تملیک کند، آیا چنین تعهدي با توجه به [ادامه مطلب]