قانون واگذاري حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها

1394/03/10 مدیر سایت 0

 ‌ماده واحده – حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزينه‌متعارف زندگي اين فرزندان كه از اموال موروثي خودشان يا از طريق بودجه دولت يا [ادامه مطلب]