قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی

1395/04/04 مدیر سایت 0

قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی الف ـ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات ۶/۲/۷۳ کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به [ادامه مطلب]

قوانین ساخت و ساز شهری

1395/04/03 مدیر سایت 0

محل استقرار ساختمان در زمین: در شرایط متعارف در شمال زمین و موارد استثنایی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی و غربی بودن زمین با توجه به محل استقرار ساختمان های مجاور در کمیسیون فنی بررسی می گردد. موقعیت [ادامه مطلب]

مقررات حاکم بر حمل ونقل بین المللی جاده ای- کنوانسیون cmr

1394/09/16 مدیر سایت 0

مقررات حاکم بر حمل ونقل بین المللی جاده ای- کنوانسیون cmr تقریبا تردیدی وجود ندارد که معاهدات از منابع «حقوق بین الملل عمومی» هستند، گرایشی از دانش بشری که روابط دولت ها را در عرصه بین المللی به نظم درمی [ادامه مطلب]

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394–1390)

1394/08/20 مدیر سایت 0

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390( فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ماده ۱ـ دولت موظف است با همكاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» كه مستلزم رشد و بالندگی انسانها [ادامه مطلب]

درباره قانون سرمایه گذاری خارجی

1394/04/13 مدیر سایت 1

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاریهای خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیتهای اقتصادی درکشور می باشد. [ادامه مطلب]