قانون پرداخت حق شارژ و هزينه‌هاي مشترك ساختمان

1393/03/27 مدیر سایت 0

به وجود آمدن آپارتمان های بلند و روی آوردن سریع و شتابزده مردم به زندگی آپارتمان نشینی آنقدر یکدفعه اتفاق افتاد که همین مردم فرصت نکردند محیط زندگی و شناخت اجتماعی شان را نسبت به زندگی مرتفع نشینی تغییر دهند. بگذارید واضح [ادامه مطلب]