قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

1393/06/15 مدیر سایت 0

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده [ادامه مطلب]