کنترول معافیت محصول گمرکی

1393/04/02 مدیر سایت 0

رهنمود کنترول معافیت محصول گمرکی   این رهنمود  برای تطبیق مواد 11، 27 و 66 قانون گمرکات جهت تنظیم امور معافیت از محصول گمرکی، طرز استفاده درست از اینگونه معافیت و به منظورکنترول سؤاستفاده از این پروسه وضع گردیده است [ادامه مطلب]