قرارداد واگذاری تعمیرات ،نگهداری و راهبری تأسیسات

قرارداد واگذاری تعمیرات ،نگهداری و راهبری تأسیسات

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد عبارتست از:
نوع کار: نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر سیستم‌های برودتی و حرارتی – تأسیسات مکانیکی – تأسیسات برق – گاز – تلفن – اعلام اطفاء حریق – سیستم گازهای طبی –سیستم تصفیه فاضلاب و تجهیزات جانبی آنها که طی صورتجلسه‌ای به تفکیک ،بر اساس مفاد قرارداد به پیمانکار تحویل داده شد .
واحد کار: پست کاری ساعت مورد نیاز حسب موارد مندرج در جدول ضمیمه، پیوست «الف» قرارداد.
حجم کار: حداقل پست کاری و براساس جدول ضمیمه پیوست «الف» و خدمات مورد انتظار در شرایط اختصاصی (پیوست ب) قرارداد.
کیفیت کار: براساس شرایط اختصاصی (پیوست ب) قرارداد
نشانی محل انجام خدمات موضوع قرارداد: ضمیمه (پیوست ب) قرارداد.
تعهدات کارفرما:
کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگیهای لازم، کتباً به پیمانکار معرفی مینماید که نظر وی در ارزیابی کمی و کیفی عملکرد پیمانکار مورد قبول کارفرما میباشد.
کارفرما متعهد میشود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قراردهد.
کارفرما متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حساب‌های مربوطه در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.
ضمن تاکید بر حق فسخ یک طرفه قرارداد از سوی کارفرما بدینوسیله کارفرما متعهد است برای فسخ قرارداد، حداقل یک ماه قبل از فسخ، موضوع را کتباً به پیمانکار اطلاع دهد.
کارفرما متعهد است هزینه‌های انجام خدمات را طبق قرارداد پس از تایید ناظر قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته پرداخت نماید.
براساس تبصره ۳ بند ۴ مصوبه ۸۴۵۱۵ هیات محترم وزیران، کارفرما موظف است بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به استیفای حقوق کارکنان تحت پوشش پیمانکار «براساس بند ۳-۱۵ قرارداد» اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نموده و سپس با رعایت مقررات مربوطه پس از دادن دو اخطار کتبی با فاصله یک ماه نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید. بدیهی است پس از لغو قرارداد هرگونه انعقاد قراداد با پیمانکار مزبور ممنوع میباشد.
کارفرما مکلف است ضمانت حسن انجام کار و تعهدات و اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگوئی به مراجع ذیربط را از پیمانکار اخذ نماید.
کارفرما متعهد میگردد کلیه افزایش‌های قانونی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی یا سایر مراجع ذیصلاح در خصوص حقوق و مزایای پرسنلی را از جمله افزایشات قانونی مرتبط با قوانین طرح‌طبقه‌بندی مشاغل وزارت که در طول مدت قرارداد ابلاغ میگردد در مبلغ قرارداد اعمال نماید .