قانون ازدواج و طلاق

1393/07/20 مدیر سایت 0

قانون ازدواج و طلاق فصل اول – درخواستگاری ماده ۱۰۳۴ – هرزنی راکه خالی ازموانع نکاح باشدمی توان خواستگاری نمود. ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین [ادامه مطلب]