قانون اداره صدا و سيماي جمهوری اسلامی ايران

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو

ماده 1 – در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير‌نظر قواي سه‌گانه؛ “‌قضائيه، مقننه و مجريه” و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود.

‌ماده 2 –
نماينده هر يك از قواي سه‌گانه به ترتيب زير تعيين مي‌شود.
‌الف – نماينده قوه قضائيه، به وسيله شوراي عالي قضايي با اكثريت مطلق آرا.
ب – نماينده قوه مجريه، بر اساس اصل 126 قانون اساسي توسط هيأت دولت تعيين و به اطلاع رئيس جمهور مي‌رسد.
ج – نماينده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرايط از مجلس يا به معرفي يكي از نمايندگان از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به كميسيون‌ارشاد معرفي و كميسيون اسامي آنان را به مجلس تسليم، يك نفر با اكثريت مطلق آراء انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 1 – مدت تعيين نمايندگان در دوره اول حداكثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‌هاي بعدي 15 روز قبل از انقضاي دوره شوراي‌سرپرستي مي‌باشد.
‌تبصره 2 – هر يك از قواي سه‌گانه يك نفر واجد صلاحيت را به عنوان علي‌البدل نماينده خود تعيين مي‌نمايد.
‌تبصره 3 – چنانچه نماينده هر يك از قوا بر خلاف خط مشي كلي مصوب عمل كند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرايط را‌تعيين مي‌نمايد.

ماده 3 –
نمايندگان منتخب قواي سه‌گانه بايد داراي شرايط زير باشند:
‌الف – مسلمان و آگاه و ملتزم به وظايف ديني.
ب – اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه، طبق قانون اساسي.
ج – آگاهي كافي از سياست داخلي و خارجي و مسائل روز و اوضاع بين‌المللي.
‌د – حسن سابقه.

ماده 4 –
نمايندگان قواي سه‌گانه براي دو سال تعيين مي‌شوند.

ماده 5 –
وظايف شوراي سرپرستي:
‌الف – تهيه، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان صدا و سيما و آيين‌نامه داخلي كه در آن همه جهات لازم براي سازماندهي و اداره آن و وظايف و‌اختيارات هر واحد سازماني و هر عضو مشخص شود.
ب – تنظيم خط مشي كلي سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقويت ايمان و بالا بردن آگاهي مردم نسبت به معارف اصيل اسلامي و‌اهداف و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اسلامي و قانون اساسي و سياست كلي فرهنگي، اداري، اقتصادي، نظامي و‌سياست خارجي كشور.
ج – بند “ب” بايد ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل شوراي سرپرستي تهيه شود و با رعايت اصل 74 قانون اساسي براي بررسي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گردد.
‌د – تعيين مدير عامل با اكثريت آراء از افراد خارج از خود و حداكثر ظرف مدت يك ماه مي‌باشد.
ه – بررسي و تأييد بودجه سالانه كه به وسيله مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.
‌و – نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند “ب” و حضور حقوقي در سازمان به منظور جوابگويي در برابر‌مسئوليتهاي محوله و اقدام فوري براي جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل.
‌ز – رسيدگي به شكايات و پاسخ به آنها و اقدام فوري براي رفع نواقص.
ح – شوراي سرپرستي بايد اساسنامه سازمان را جهت تصويب نهايي با رعايت اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 6 –
جلسات شوراي سرپرستي با حضور سه نفر رسميت دارد و كليه مصوبات آن با اكثريت آراء معتبر است.

ماده 7 –
مدير عامل و معاونان بايد شرايط زير را دارا باشند.
‌الف – مسلمان، آگاه به معارف اصيل اسلامي و التزام عملي به وظايف ديني.
ب – اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه طبق قانون اساسي.
ج – آگاهي كافي از سياست داخلي و مسائل روز و اوضاع بين‌المللي.
‌د – قدرت مديريت و تخصص نسبي و اطلاعات لازمه.
ه – حسن سابقه.

ماده 8 –
وظايف و اختيارات مدير عامل:
‌الف – اداره همه امور جاري سازمان، مشتمل بر تهيه طرحها و برنامه‌ها و اجراي آنها و استخدام و نصب و عزل معاونان و كاركنان، با رعايت كامل‌صلاحيت افراد، به ويژه از جنبه‌هاي ديني و اخلاقي.
ب – اجراي مصوبات شوراي سرپرستي.

ماده 9 –
مدير عامل در برابر شوراي سرپرستي مسئول است.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.