مطالبه نفقه، طلب ممتاز است

  • جهت هرگونه سوال و دریافت راهنمایی با ما تماس بگیرید.
  • آدرس : محدوده خیابان قطریه – خیابان اندرزگو
Hands giving money isolated on white background
نفقه معوقه چه زمانی شامل زوجه نمی‌شود؟
بر اساس ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور، طلب ممتاز است و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود و اقارب نیز فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند. استحقاق زوجه در دریافت نفقه بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، منوط به تمکین وی از همسرش یا داشتن مانع مشروع در عدم تمکین طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی است.اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه‌ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ آغاز می‌‌شود؟ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد اما ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌‌شود، بر روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم‌دار وکلا نوشته شده باشد، با عنایت به بندهای ۵ و ۶ ماده قانونی صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر می‌‌شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف‌شده در ماده ۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟
در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی کرده و در وکالت‌نامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبدا احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلا به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود اما در مورد وکلایی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود. دادخواست باید روی برگ‌های چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی باشد یعنی نمی‌تواند دست‌نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگ‌های معمولی و از جمله در برگ‌های آرم‌دار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر، صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.دادیار در حین تحقیقات مقدماتی، طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می‌‌رساند؛ بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجراییه طبق توافق‌نامه و سازش‌نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، برای اجرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذی‌نفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی در راستای مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه به اسـتناد توافق‌نامه تنظیم‌شـده در نزد دادیار دادسرای مربوطه را ندارد. در ضمن در فرض سئوال، دادسرا مرجع صالح برای صدور اجراییه نیست.

حمایت
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

آدرس موسسه حقوقی و داوری هانیه اخوان کاظمی

موسسه حقوقی اخوان در محدوده خیابان قطریه - خیابان اندرزگو میباشد . جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.