قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات برق مجتمع های مسکونی، اداری

قرارداد تعمیر و نگهداری تاسیسات برق مجتمع های مسکونی، اداری

بخشی از متن قرارداد:
تعهدات پیمانکار
پیمانکار متعهد می شود نسبت به اجرای موضوع قرارداد در وقت تعیین شده اقدام نماید .
پیمانکار متعهد می شود اجرای قرارداد را کاملاً طبق مشخصات اعلامی در ضمیمه شماره ۱ اجرا نماید ، و چ نانچه در اجرای قرارداد قصور یا تخلفی صورت بگیرد ، کلیه خسارات وارده و وجه لوازم تعویضی آن را به هزینه خود پرداخت نماید .
پیمانکار متعهد می شود افراد تحت پوشش شرکت خود را از هر جهت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث برده ، در صورتی که هر یک از اف راد تحت پوشش شرکت در حین کار دچار حادثه ای شوند ، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهدداشت .
پیمانکار متعهد می شود کار موضوع قرارداد را خود ش خصاً یا افراد استخدامی در شرکت پیمانکار انجام دهند ، و از واگذاری و یا محول نمودن تمام یا قسمتی از کار به دیگری یا شرکت دیگری خودداری نماید ، و در صورت تخلف لذا این شرط کارفرما می تواند قرارداد را فسخ و خسارت وارده ناشی از آن را از پیمانکار مطالبه نماید .
پیمانکار متعهد می شود هرگونه تغییر را قبل از اجرا کتباً به کارفرما اطلاع و پس از موافقت کارفرما اقدام به اجرا نماید.
پیمانکار متعهد می گردد هر هفته یک بار پس از بازدید ، چگونگی کارکرد موضوع قرارداد را به کارفرما بطور کتبی گزارش نماید .
پیما نکار در قبال حسن انجام تعهدات خویش مبلغ ……………………. ریال یک فقره چک / ضمانت نامه بانکی تحویل کارفرما داده تا در صورت تخلف و قصور بعد از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری بتواند خسارات وارده خود را از محل چک یا ضمانت نامه بانکی دریافت دارد .
وظایف و تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در موعد مقرر به پیمانکار پرداخت نماید .
کارفرما متعهد می شود نسبت به پرداخت هزینه خرید لوازم مورد نیاز قید شده در ضمیمه شماره ۱ اقدام نماید ، چنانچه تاخیری پیش آید و نسبت به پرداخ ت هزینه های فوق اقدام نکند ، علاوه بر این که هیچ مسئولیتی متوجه پیمانکار نیست ، بلکه کارفرما باید اجرت پیمانکار را بدون کم و کاست پرداخت نماید .